Privacyverklaring

De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in deze beleidsregels verwijst naar informatie als uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres, die kan worden gebruikt om u te identificeren. Techno Benelux zal uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming verwerken. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens verklaren wij dat wij de internationaal erkende normen van bescherming van de privacy volledig zullen naleven. Daarbij garanderen wij naleving door onze medewerkers van strenge normen van veiligheid en vertrouwelijkheid. De volgende paragrafen verklaren hoe en wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen

.2. Bedoeld gebruik van persoonsgegevens

Een aantal diensten kan registratie vereisen. Wanneer u zich bij ons registreert, is het mogelijk dat u bepaalde velden moet invullen (sommige zijn verplicht en sommige zijn optioneel), en dat u een gebruikersnaam en wachtwoord moet kiezen. Als u er in deze gevallen voor kiest de door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, zult u geen toegang krijgen tot de site en kunnen wij uw vraag niet beantwoorden. Techno Benelux verwerkt persoonsgegevens voor specifieke en beperkte doeleinden waarover we u informeren wanneer we informatie aan u vragen. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om producten en diensten aan u te leveren, om de door u gevraagde producten en diensten in rekening te brengen, om producten en diensten waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn te verkopen, of om met u voor andere doeleinden te communiceren echter alleen indien u ons daarvoor vooraf toestemming heeft verleend. De informatie die u naar onze afdeling klantenservice stuurt, wordt alleen gebruikt voor het oplossen van uw probleem en blijft voor het overige geheim. Techno Benelux bewaart uw gegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor deze doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke of ethische vereisten die gelden voor rapportage of het bewaren van documentatie.

3. Geheimhouding van informatie

Techno Benelux zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan, delen met of anderszins verspreiden onder derde partijen buiten de Techno Benelux Groep. Persoonsgegevens kunnen echter bij gelegenheid worden overgedragen aan derde partijen die voor of namens Techno Benelux optreden, of in verband met de activiteiten van Techno Benelux, voor verdere verwerking overeenkomstig het doeleinde (c.q. de doeleinden) waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld. Wanneer openbaarmaking van persoonsgegevens aan een derde partij waarschijnlijk of noodzakelijk is om welke reden dan ook, zal Techno Benelux waar mogelijk trachten te waarborgen dat de openbaarmaking en het bedoeld gebruik van de gegevens duidelijk worden aangegeven. Deze derde partijen kunnen andere beleidsregels voor de privacy hanteren. We trachten echter te waarborgen dat die derde partijen hetzelfde niveau van bescherming leveren als Techno Benelux en waar van toepassing, zullen we contractueel vastleggen dat deze de overgedragen gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die uitdrukkelijk door Techno Benelux worden goedgekeurd. We zullen aan derde partijen geen gegevens over u verstrekken die gevoelig zijn zonder uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming later altijd intrekken. Wanneer de toestemming wordt ingetrokken, is het mogelijk dat Techno Benelux bepaalde vragen van u niet meer kan beantwoorden. Techno Benelux zal derde partijen aan wie uw gegevens zijn verstrekt van de intrekking van uw toestemming op de hoogte brengen.

4. Recht van toegang

U heeft het recht van toegang tot en herziening van uw persoonsgegevens of deze op uw verzoek te laten wissen. We trachten te waarborgen dat persoonsgegevens bijgewerkt, nauwkeurig en volledig zijn. Wanneer u toegang tot uw persoonsgegevens bij ons wenst of deze wenst te corrigeren, neem dan contact op met Techno Benelux (info@technobenelux.nl  of tel:  074-2452626)) . Uw verzoek zal direct en correct worden afgehandeld. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor een verzoek om correctie. Verzoeken om persoonsgegevens te wissen zullen onderworpen zijn aan de toepasselijke wettelijke of ethische verplichtingen tot rapportage of archiveren of bewaren van documentatie die aan Techno Benelux zijn opgelegd.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Ten einde de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die Techno Benelux on-line verzamelt te waarborgen, gebruikt Techno Benelux datanetwerken die onder andere worden beschermd door de in het bedrijfsleven gebruikelijke firewall- en wachtwoordbescherming. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot die medewerkers die de gegevens moeten gebruiken, die getraind zijn om deze gegevens correct te gebruiken en die strenge normen van vertrouwelijkheid naleven. Wanneer een medewerker onze beleidsregels en procedures schendt, zullen dienovereenkomstig disciplinaire maatregelen volgen. Naleving van onze beleidsregels en procedures door het personeel wordt regelmatig gecontroleerd en beoordeeld. Hoewel we geen waarborg kunnen geven tegen verlies, misbruik of wijziging van gegevens, proberen we deze betreurenswaardige gebeurtenissen te voorkomen.

6. Gegevensoverdracht in het buitenland

Techno Benelux is aangesloten bij een wereldwijde onderneming, Tecar International Trade GmbH. Tenzij we vooraf uw uitdrukkelijke toestemming voor deze overdracht van u krijgen zal Techno Benelux geen gegevens van welke aard dan ook delen met Tecar International.

7. Anonieme gegevens en ‘cookies’

De meeste informatie die Techno Benelux van haar website(s) verzamelt, is anonieme informatie, zoals de pagina’s die u bezoekt en de zoekopdrachten die u geeft. Als u onze website bezoekt, verzamelen we geen persoonsgegevens van u tenzij u hiervoor toestemming heeft verleent. Anonieme informatie wordt door Techno Benelux verwerkt om de inhoud van de site te verbeteren en om globale statistieken samen te stellen betreffende personen die onze site gebruiken voor interne marktonderzoek doeleinden. Zodoende kan Techno Benelux ‘cookies’ installeren die de eerste domeinnaam van de gebruiker (bijvoorbeeld ‘bigmail.com’ van het e-mailadres van ‘john@bigmail.com’) en de datum en tijd van de toegang verzamelen. Met de ‘cookies’ zelf kan de identiteit van de gebruiker niet worden vastgesteld. Een ‘cookie’ is een stukje informatie dat naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. ‘Cookies’ zijn niet schadelijk voor uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat hij u waarschuwt als u een ‘cookie’ ontvangt. Dan kunt u beslissen of u het accepteert of niet.

8. Spamming

Techno Benelux laat ‘spamming’ niet oogluikend toe. Spamming wordt gedefinieerd als het herhaaldelijk en in grote aantallen versturen van ongevraagde e-mails, doorgaans van commerciële aard, naar mensen met wie de afzender vooraf geen contact heeft gehad of die deze berichten hebben geweigerd. Echter, wanneer Techno Benelux van mening is dat bepaalde product- of gezondheidsinformatie of andere informatie voor u van belang is, behoudt ze zich het recht voor u via e-mail op de hoogte te brengen waarbij u de keuze heeft om af te zien van deze dienst.

9. Links met andere sites

Deze beleidsregels voor de privacy zijn alleen van toepassing op de websites van Techno Benelux met uitsluiting van de websites van derde partijen. Techno Benelux kan links met andere websites verzorgen die volgens ons van belang kunnen zijn voor onze bezoekers. We trachten te waarborgen dat deze websites van de hoogste kwaliteit zijn. Echter, ten gevolge van de aard van het World Wide Web, kan Techno Benelux de kwaliteit van elke link die ze op haar site heeft niet garanderen en is Techno Benelux dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden.

10. Neem contact op met Techno Benelux

Als u vragen of klachten heeft over onze naleving van deze beleidsregels voor de privacy, of wanneer u aanbevelingen of opmerkingen heeft waarmee we onze beleidsregels voor de privacy kunnen verbeteren, neem dan contact op met Techno Benelux (info@technobenelux.nl of 074-2452626). Deze beleidsregels voor de privacy zijn vanaf 1 januari 2010 van kracht. We trachten de u ter beschikking staande middelen voortdurend te verbeteren om de gegevens die u ons verstrekt te beheren. Bezoekt u deze pagina alstublieft zo nu en dan om deze en andere nieuwe aspecten te beoordelen.